^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Aktywna edukacja

Scenariusz lekcji z Przyrody

Scenariusz lekcji przyrody
w klasie IV


Temat: Obszary i obiekty chronione.
Cele lekcji:
Cel główny: Poznanie form ochrony przyrody w Polsce.
Cele szczegółowe:
Wiadomości:
Uczeń:
* wymienia formy ochrony przyrody w Polsce,
* wyjaśnia, co to są parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody,
* podaje przykład obszaru chronionego lub pomnika przyrody znajdującego się w najbliższej okolicy,
* omawia sposoby zachowania się na obszarze chronionym.
Umiejętności:
Uczeń:
* wskazuje różnice między parkiem narodowym a parkiem krajobrazowym,
* wskazuje miejsca występowania obszarów chronionych, pomników przyrody w najbliższej okolicy, uzasadnia potrzebę ich ochrony,
* wyjaśnia różnice między ochroną ścisłą, a ochroną czynną.
Postawy:
* dostrzega konieczność ochrony przyrody,
* aktywnie uczestniczy w zajęciach,
* czuje się odpowiedzialny za efekty pracy na lekcji,
* potrafi współpracować w zespole,
* potrafi komunikować się, dzielić wiedzą i spostrzeżeniami z innymi.

Metody nauczania:
Wykład, pogadanka, poszukująco – naprowadzająca, metody aktywizujące, ćwiczenia praktyczne.
Formy pracy:
• indywidualna
• praca z całą klasą
• grupowa
Środki dydaktyczne: multibook (s. 155-158) i zeszyt ćwiczeń (s. 96-97) „Tajemnice przyrody” wyd. Nowa Era dla klasy IV, atlas geograficzny „Świat wokół nas” (s. 52-53) wyd. Nowa Era, karty pracy, arkusz papieru z rysunkiem liścia kasztanowca, prezentacja multimedialna, mapy interaktywne: „Parki Narodowe Polski” i „Powiat Leżajsk”.
Czas zajęć:
1 godzina lekcyjna
Przebieg lekcji:
I. Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celem lekcji, formami pracy oraz sposobem oceniania pracy.
2. Nauczyciel przygotowuje wcześniej arkusz papieru z rysunkiem liścia kasztanowca i zadaje uczniom pytanie: Dlaczego należy chronić przyrodę? Propozycje uczniów zapisuje na liściu.
2. Uczniowie rysują liść w zeszycie i zapisują kilka najważniejszych własnych propozycji ochrony przyrody.
II. Faza realizacyjna:
1. Po krótkim wykładzie nauczyciela na temat form ochrony przyrody uczniowie zapoznają się z nazwami i położeniem parków narodowych Polski (praca z mapą interaktywną „Parki Narodowe Polski” i mapą w atlasie „Polska – skarby przyrody” ). Następnie wklejają do zeszytu mapę z parkami narodowymi i ich symbolami (załącznik 1).
2. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat celów tworzenia parków narodowych.
3. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej „Formy ochrony przyrody” uczniowie pracują
w grupach.
Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy (poprzez odliczanie do trzech) oraz wyjaśnia uczniom zasady pracy. Uczniowie wybierają liderów. Każda grupa otrzymuje do wykonania zadania (załącznik 2), których celem jest:
 rozpoznanie nazw form ochrony przyrody na podstawie zdjęć,
 charakterystyka form ochrony przyrody,
 wskazanie form ochrony przyrody znajdujących się najbliżej swojej miejscowości,
 wskazanie różnic między ochroną ścisłą a ochroną czynną,
 wypisanie zasad zachowania się na obszarach chronionych.

Uczniowie pracują w grupach przez około 10 min. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów.
W razie potrzeby pomaga im i wyjaśnia wątpliwości. Liderzy zespołów prezentują wyniki pracy.
III. Faza podsumowująca
1. Nauczyciel ocenia pracę uczniów podczas lekcji.
2. Nauczyciel zadaje pytania kontrolne aby sprawdzić stopień opanowania materiału przez uczniów.
3. Na podstawie mapy interaktywnej „Powiat Leżajsk” uczniowie wskazują położenie rezerwatów przyrody znajdujących się w powiecie leżajskim.
4. Uczniowie w oparciu o ćwiczenia interaktywne zamieszczone na multibooku (str. 158) utrwalają wiedzę.
5. Nauczyciel zadaje zadanie domowe (zad.1-4 s.96-97 w zeszycie ćwiczeń).

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej